สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)

THE LABOUR UNION OF PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY (LUPWA)

สร.กปภ. มอบสวัสดิการเงินสงเคราะห์ค่าทำศพให้กับสมาชิกที่เสียชีวิต

นายธงชัย ไวยบุญญา ประธานสหภาพแรงงานการประปาส่วนภูมิภาค มอบหมายให้ นางนวรัตน์ ศรีสลับ กรรมการ สร.กปภ มอบสวัสดิการเงินสงเคราะห์ค่าทำศพจำนวน 2000 บาท ให้กับนายนพดล อินทะมโน นายช่างโยธา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ ที่บิดาเสียชีวิต

#สมาชิกต้องมาก่อน
#สร.กปภ.ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
#นายประสงค์ มหาวรรณ รองประธาน สร.กปภ.(ประชาสัมพันธ์)รายงาน

 

Published on 01/21/2021, 4:04:55.
Last updated on 01/22/2021, 7:53:04.