สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)

THE LABOUR UNION OF PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY (LUPWA)

ข้อมูลสมาชิก สร.กปภ.

# ประเภท ข้อมูล ณ วันที่
1 สมาชิก สร.กปภ. (พนักงาน) 2 พ.ค. 2564
2 สมาชิก สร.กปภ. (ลูกจ้าง) 2 พ.ค. 2564
3 ผู้มีอุปการคุณ (ฝ่ายบริหาร) 2 พ.ค. 2564
Published on 01/22/2021, 8:04:54.
Last updated on 04/07/2021, 4:09:57.