สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)

THE LABOUR UNION OF PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY (LUPWA)

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง พ.ศ. 2549

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง พ.ศ. 2549

Published on 01/22/2021, 7:39:44.
Last updated on 01/22/2021, 8:00:36.