สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)

THE LABOUR UNION OF PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY (LUPWA)

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง พ.ศ. 2558

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558

Published on 01/22/2021, 7:39:44.
Last updated on 01/22/2021, 8:01:23.