คณะกรรมการและตำแหน่งบริหาร


รูป ชื่อ ตำแหน่ง ต้นสังกัด เบอร์โทรศัพท์
นายธงชัย ไวยบุญญา ประธาน สร.กปภ. กองบริการกลาง 0896861191
นายปริญญา ยศแก้ว เลขาธิการ สร.กปภ. กปภ.ข.7 0988979789
น.ส.รุ่งทิวา ส่องศรี เหรัญญิก สร.กปภ. ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค 0867632069
นายอัครินทร์ ไวพจน์กุล นายทะเบียน สร.กปภ. กองควบคุมคุณภาพน้ำ 0860035096
นายอนุชิต รัตนประภากาศ รองประธาน สร.กปภ. (ส่วนกลาง) กองควบคุมการก่อสร้าง 1 0805952663
นายวิทยา ระย้า รองประธาน สร.กปภ. (ส่วนภูมิภาค ภาค 1) กปภ.สาขาศรีสำโรง 0805043970
นายธรรมรัตน์ กุลกนก รองประธาน สร.กปภ. (ส่วนภูมิภาค ภาค 2) กปภ.สาขาบึงกาฬ 0951685129
นายเศรษฐสิริ ชาติสุวรรณศุภร รองประธาน สร.กปภ. (ส่วนภูมิภาค ภาค 3) กปภ.สาขาระยอง 0991653969
นายสวาท เอี่ยมใจรัก รองประธาน สร.กปภ. (ภูมิภาค ภาค 4) กปภ.สาขากุยบุรี 0970378636
นายธเนศ สิทธิมิตร รองประธาน สร.กปภ. (ส่วนภูมิภาค ภาค 5) กปภ.สาขานราธิวาส 0815426903
นายประสงค์ มหาวรรณ รองประธาน สร.กปภ. (ประชาสัมพันธ์) กปภ.สาขาฝาง 0813869487
น.ส.พูนทรัพย์ วัชรปาน รองประธาน สร.กปภ. (สิทธิสตรี) กปภ.สาขาพิมาย 0846077747
นายวัชรินทร์ ทับทิมทอง รองประธาน สร.กปภ. (แผนและยุทธศาสตร์) กปภ.ข.4 0835080004
นายมงคล ชนะคช รองประธาน สร.กปภ. (รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์) กปภ.สาขาสุราษฏร์ธานี(ชั้นพิเศษ) 0993565991
นายสมพงษ์ พวงทอง กรรมการ สร.กปภ. กองเทคโนโลยีสารสนเทศระบบประปา 0814826902
นายยุทธศักดิ์ แสงจันทร์ กรรมการ สร.กปภ. กองเทคโนโลยีสารสนเทศระบบประปา 0841272620
นายโกศล คำแก้ว กรรมการ สร.กปภ. กปภ.สาขาฮอด 0810254979
นายสุภพ จินดารักษ์ กรรมการ สร.กปภ. กปภ.สาขาเชียงราย 0813863182
นายสัมฤทธิ์ แสนสุขสกุลชล กรรมการ สร.กปภ. กปภ.สาขาชลบุรี(ชั้นพิเศษ) 0897480023
นายประเสริฐ วะยะลุน กรรมการ สร.กปภ. กปภ.ข.8
นายทกล้า ชินเดช กรรมการ สร.กปภ. กปภ.ข.2
นายวุฒิพงษ์ สายตรี กรรมการ สร.กปภ. กปภ.สาขาพังงา 0963375676
นางนวรัตน์ ศรีสลับ กรรมการ สร.กปภ. กปภ.สาขาหาดใหญ่(ชั้นพิเศษ) 0845826213