"การต่อสู้ของสหภาพแรงงานไทย..." โดย สรส.

การต่อสู้ของกรรมกรไทย ประวัติความเป็นมา และภารกิจ บทบาทของสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)

แหล่งที่มา : สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) www.thaiserc.com