สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)

THE LABOUR UNION OF PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY (LUPWA)

เลื่อนโครงการประชุมสัมมนา เรื่องกลยุทธ์การออม ผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563-2564 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค

 (คลิก Download เอกสาร)

 

Published on 01/25/2022, 13:31:52.
Last updated on 01/27/2022, 2:20:19.