สร.กปภ. จะปกป้องและรักษาผลประโยชน์ขององค์กร จะอยู่เคียงข้าง และเป็นที่พึ่งให้กับสมาชิก ...... เก็บการประปาส่วนภูมิภาคไว้เป็นสมบัติของชาติและประชาชนโดยไม่ขายหรือให้สัมปทานแก่เอกชน

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางบริหาร และโครงสร้าง...

การประชุมสามัญคณะกรรมการ สร.กปภ. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการ สร.กปภ. ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งในโครงสร้างทางบริหาร โครงสร้างทางยุทธศาสตร์ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ คณะเจรจาข้อเรียกร...

รายละเอียด