สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)

THE LABOUR UNION OF PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY (LUPWA)

การต่อสู้ของสหภาพแรงงานไทย โดย สรส.

การต่อสู้ของกรรมกรไทย ประวัติความเป็นมา และภารกิจ บทบาทของสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)


แหล่งที่มา : สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) www.thaiserc.com

 

Published on 01/20/2021, 4:20:02.
Last updated on 01/20/2021, 7:12:53.