สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)

THE LABOUR UNION OF PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY (LUPWA)

ร่าง ระเบียบและข้อบังคับ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค

 (คลิก Download เอกสาร)

Published on 01/29/2022, 3:46:16.
Last updated on 02/02/2022, 3:47:35.