สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)

THE LABOUR UNION OF PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY (LUPWA)

... หากข้าพเจ้าเป็นคนงานในโรงงาน ...--Theodore Roosevelt

If I were a factory employee, a workman on the railroad, or a wage earner of any sort, I would undoubtedly join the union of my trade. If I were opposed to the policy of the union, I would join for no other reason than to help rectify that mistake. If I took exception to a dishonest leader, I would join the union to help remove him. In short, I believe in the union, and I believe that all men who benefit by the union, are morally bound to help to the extent of their power in the common interest advanced by the union. ---United States President Theodore Roosevelt 1901-1909


...หากข้าพเจ้าเป็นคนงานในโรงงาน คนงานก่อสร้างทางรถไฟ หรือลูกจ้างประเภทใดก็ตาม ข้าพเจ้าจะเข้าร่วมกับสหภาพแรงงานอย่างไม่มีข้อสงสัย หากข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับนโยบายของสหภาพฯ ข้าพเจ้าจะร่วมกับสหภาพฯ โดยไม่มีเหตุผลอื่นใด นอกเสียจากจะช่วยแก้ไขสิ่งที่บกพร่องนั้นให้กลับมาถูกต้อง หากข้าพเจ้าคัดค้านผู้นำสหภาพฯที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ข้าพเจ้าจะร่วมกับสหภาพฯ เพื่อที่จะโค่นล้มเขาผู้นั้น ในเบื้องต้น ข้าพเจ้าเชื่อมั่นในสหภาพฯ และเชื่อมั่นว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากสหภาพฯ ด้วยสหภาพแรงงาน คุณงามความดี และศีลธรรมที่เป็นพันธะผูกโยงเข้าด้วยกัน จะเป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดผลประโยชน์อันเจริญงอกงาม ... ---อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ธีโอดอร์ รูสเวลท์

แหล่งที่มา : The Autobiography of Theodore Roosevelt by Theodore Roosevelt
 
Published on 01/22/2021, 8:06:36.
Last updated on 01/22/2021, 8:12:34.