สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)

THE LABOUR UNION OF PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY (LUPWA)

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สร.กปภ.ประจำเดือน มกราคม 2564

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการ สร.กปภ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ลูกจ้าง กปภ. มีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหลักประกันด้านสวัสดิการและให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ทั้งนี้ สมาชิก สร.กปภ. (ประเภทลูกจ้าง) จะได้รับสิทธิประโยชน์จาก สร.กปภ. เทียบเท่ากับสมาชิก สร.กปภ. (ประเภทพนักงาน) ตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนดไว้ เช่น

สิทธิประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน
๑.๑ เงินสงเคราะห์ค่าทำศพของสมาชิก และ(หรือ) บุคคลในครอบครัว
- กรณีสมาชิกเสียชีวิต จ่ายให้ครอบครัว หรือผู้จัดงานศพ ๕,๐๐๐.- บาท
- กรณีคู่สมรสของสมาชิกเสียชีวิต จ่ายให้สมาชิก ๓,๐๐๐.- บาท
- กรณีบิดา-มารดา หรือบุตร เสียชีวิต จ่ายให้สมาชิก ๒,๐๐๐.- บาท
๑.๒ กรณีสมาชิกได้รับความเดือดร้อนและหรือเหตุจำเป็นอื่นๆ
- จ่ายเงินช่วยเหลือให้สมาชิกในวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐.- บาท
๑.๓ กรณีสมาชิกประสบอุบัติภัยภัยพิบัติต่างๆ จนทุพลภาพ และถูก กปภ. เลิกจ้าง
- จ่ายเงินช่วยเหลือให้สมาชิกในวงเงินไม่เกิน ๔,๐๐๐.- บาท

สิทธิในการทำประกันชีวิตกลุ่มกับบริษัท AIA และ AIG

สิทธิในการขอรับความช่วยเหลือและอุทธรณ์ร้องทุกข์ต่อ สร.กปภ. รวมถึงการได้รับความคุ้มครองในเรื่องที่เกี่ยวกับสภาพการจ้าง ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑ เป็นลุูกจ้างชั่วคราวของ กปภ.
๒ เป็นลูกจ้างเหมาบริการหรือลูกจ้างสัญญาจ้างทำของ ที่มีลักษณะงานเป็นการจ้างแรงงาน เช่น (๑) รับเงินค่าแรง(ค่าจ้าง)โดยตรงจาก กปภ. (๒) เข้างาน-เลิกงานตามเวลาที่กำหนดโดย กปภ. (๓) ปฏิบัติงานตามคำสั่งหรือได้รับการมอบหมายงานจากนายจ้าง (๔) สัญญาจ้างระบุชื่อลูกจ้างเป็นผู้รับจ้างจาก กปภ. เป็นต้น

ใบสมัครแนบสัญญาจ้าง และ(หรือ) หลักฐานใบเสร็จการรับค่าจ้างจาก กปภ.

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร
 

Published on 01/21/2021, 4:02:10.
Last updated on 01/22/2021, 7:51:01.